תקנון

תקנון האתר

1. כללי

א. אתר זה, הוא אתר אינטרנט המוכר פריטים באמצעות האינטרנט וכן באמצעות אימיילים (להלן- “האתר”).

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת פריט המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כל גרסה חדשה תפורסם באתר.

2. הליך הרכישה

א. לרכישת פריט באמצעות האתר, יש לבחור את הפריט ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה

ב. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת פריט ואישורם, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והפריט ישלח. חיוב הלקוח עבור הפריט יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה

ג. משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ד. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות הפריטים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

ה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ו. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או מועד סיום המכירה באתר, לפי המאוחר מביניהם. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

3. אספקה והובלת הפריטים

א. האתר יספק רק פריט אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט, אלא אם כן נכתב אחרת באתר

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין הפריט. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ג. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

ד. זמני אספקת הפריטים המצויינים באתר, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ה. המוצרים הנמכרים באתר, יסופקו ללקוח בתוך כ- 12 ימי עסקים ממועד סגירת המכירה, אלא אם צוין אחרת בסמוך לפרטי מכירת המוצר.

ו. “סגירת מכירה” משמעה, תום מכירת אותו הפריט באמצעות האתר, לפי המפורסם באתר.

ז. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם הפריט לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת הפריט מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו פריט כולל דמי המשלוח כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

ח. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהפריט נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

4. מעקב אחר משלוח

א. אם לא קיבל הלקוח את הפריט המוזמן בתוך 12 ימי עסקים מתום מועד סגירת המכירה ו/או מועד אחר שצוין בסמוך לפרטי רכישת המוצר הנרכש, ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה דרך “צור קשר” באתר.

ג. במקרה המצוין בסעיף 4.א דלעיל, סכום ההזמנה יוחזר ללקוח על ידי החברה תוך 15 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה של הלקוח.

ד. למרות האמור לעיל, הרי שבמקרים בהם נבע עיכוב של למעלה מארבעה שבועות בשל כוח עליון, או במקרה בו זמן האספקה גדול יותר מ -ארבעה שבועות נקבע על ידי החברה באתר האינטרנט שלה, לא יינתן כל פיצוי כאמור לעיל.

ה. במקרה של אספקה חלקית, קיימת ללקוח הזכות לקבל החזר כספי בגין המוצר שלא סופק ללא כל פיצוי נוסף.

5. . שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר, פעילותו והפריטים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 3 ימי עסקים.

6. כשרות להשתמש באתר

לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ג. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

ו. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

ז. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

ח. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

ט. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

7. סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן").

ב. ביטול ההזמנה יעשה בידי הלקוח בכתב, באמצעות שליחת מייל לאתר ו/או באמצעות אפשרות “צור קשר” שבאתר, עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הפריט או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

ג. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית, וללא פגם, פגיעה, נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, תוך שלא נעשה בו שימוש. –שלט עם הדפסה של תמונה אישי, לוגו של חברה או הדפסה מיוחדת, שהוזמנו על ידי הלקוח, לא ניתן להחזיר

ד. לקוח המעוניין להחזיר/ להחליף מוצר שרכש באמצעות האתר, עליו לעשות כן בתוך 14 ימים ממועד הגעת הפריט שרכש לידיו, ולא יאוחר ממועד זה. חריגה מסד זמנים זה, תוביל לאי זכאות לקבלת החזר כספי ו/או להחלפת המוצר בידי האתר.

ה. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: 1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; 2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו. 3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. 4. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה. 5. במידה והתגלה כי הפריט אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 9. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור הפריט לא תחייב את האתר. תמונות הפריטים נועדו להמחשה בלבד.

ב. צילומי המוצרים נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את השלטים באתר אם בכל זאת קיים פער משמעותי בין המוצר שהוזמן לתמונה – אנא עדכנו אותנו.

ו. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך,

האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של פריטים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

ז. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

ח. אין בהצגת הפריטים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

ט. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל הפריטים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

י. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, המכילים תיאור של הפריטים הנמכרים באתר, ושהמידע לגביהם ו/או דרך הצגתם הויזואלית באתר, נשען על פרסומים שהוצגו והופצו בידי הספקים שמוצריהם נמכרים באתר, לא יישא האתר באחריות לתוכן המידע ו/או לטיב או גודל המוצר, והאחריות ככל שקיים פער, תחול ישירות על הספקים עצמם.

10. המכירה באתר נועדה ללקוחות פרטיים בלבד

א. המכירה באתר זה, נועדה ללקוחות פרטיים בלבד.

ב. היקף המכירה לכל לקוח, הינו עד כ- 40 פריטים לכל חודש קלנדרי.

ג. לא תישמע כל טענה ו/או דרישה מצד לקוח, אשר פעל בניגוד לתקנון זה, ומכר ו/או ניסה למכור מוצרים שרכש באתר זה לגורמים שלישיים.

ד. סעיף 10 דנן, הינו סעיף בסיסי בהתקשרות בין הצדדים, והפרתו מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

11. תניית שיפוט והסכם בוררות

א. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

ב. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים להתקשרות באמצעות אתר זה, תובא להכרעת בורר.

ג. הבורר, יהיה עו”ד הבקיא בתחום המסחר האלקטרוני, וזהותו תיקבע באמצעות פניה ליו”ר לשכת עורכי הדין בישראל, לבקשת אחד מן הצדדים.

ד. הבורר יהיה רשאי ליתן סעדים זמניים וצווי ביניים.

ה. הבורר לא יהא כבול לסדר הדין האזרחי, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

ו. החלטת/ פסק הבורר יהיו חייבים בהנמקה מצד הבורר.

ז. בית המשפט המוסמך בהתאם לחוק הבוררות, תשכ”ח-1968, יהא בית המשפט המחוזי שמושבו בעיר תל-אביב.

ח. סעיף 11 דנן, מהווה הסכם בוררות בין הצדדים להתקשרות באמצעות האתר, לכל דבר ועניין.

ט. בכל מקרה שאינו בגדרי סמכות הבוררות, תהא סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בעיר תל-אביב.

12. סייג לגבי התאמה בין הפרסום באתר לבין המוצר שמסופק ללקוח

האתר עושה כל מאמץ כדי להבטיח התאמה בין האיורים הגרפיים (תמונות, דיאגרמות וכו’) למוצרים וליתן שירותים ותיאורים טכניים בצורה הטובה ביותר לתאר את המוצרים או השירותים עצמם. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח התאמה מוחלטת בין התמונה למוצר ולא תשמע כל טענה של הלקוח בעניין זה כנגד האתר.

13. משלוחים

כל לקוח רשאי לבחור שני סוגי משלוח:

א. משלוח באמצעות דואר רשום.

ב. משלוח בתשלום באמצעות דואר שליחים, בהתאם לאזורי החלוקה של שירות השליחים בדואר ישראל.

ג. במקרה של החזר משלוח לאתר בשל הסיבה שהמשלוח לא נדרש/”לא גר בכתובת”, החברה תיידע את הלקוח והחבילה תוחזר ללקוח רק לאחר שישלם את העלויות הכרוכות בטיפול החוזר.

ד. במקרה של החזר חבילה על ידי הדואר כאמור לעיל, מתחייב האתר לשמור את החבילה למשך 30 ימים. בתום תקופה זו, רשאי האתר להשמיד הלבילה ללא כל הודעה או דרישה.

ה. הושמד פריט כאמור- לא יהא הלקוח זכאי לכל החזר כספי ו/או פיצוי.

ו. במקרה נזק גרם לחבילה בדואר (כגון הגעת החבילה פתוחה)- חייב הלקוח לסרב לקבל את המשלוח. קיבל הלקוח את החבילה, ייחשב הדבר כאילו קיבל את המוצר ללא כל פגם.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, פניה ו/או צורך במענה לגבי קניה באמצעות האתר, יש לפנות באמצעות דרכי ההתקשרות הבאות:

כתובת: שוקן 26, תל אביב

טל’: 077-300-9847

כתובת מייל: grafo26@gmail.com

צוות האתר יעשה ככל יכולתו ליתן מענה מהיר לפנייתכם, עד כ- 3 ימי עסקים מיום הפניה.

לקבלת הצעת מחיר - התקשרו עוד היום: 03-6814798